Algemene Voorwaarden Militaria Shop


1. AANBIEDINGEN

1.1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de internetsite. Zij worden zo volledig mogelijk  beschreven en bezitten de eigenschappen die door Militaria Shop in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is .
1.2. Militaria Shop garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

1.3. Het aanbod van Militaria Shop is uitsluitend gericht op de Europese markt. Militaria Shop levert alleen aan klanten buiten de Europese Unie,  na overleg en afspraken vooraf met de koper.


2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

2.1.  Militaria Shop behoud zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Militaria Shop zal artikelen slechts te leveren nadat de klant het gehele bedrag inclusief de verzendkosten d.m.v. vooruitbetaling aan Militaria Shop heeft verricht.
2.2. Alle bestellingen die gedaan worden zullen middels een e-mail bevestigd worden door Militaria Shop op het door de aankoper opgeven e-mail adres.


3. ZICHTTERMIJN

3.1. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 7 dagen (boeken, documenten, foto's, dvd's en beeld en geluiddragend materiaal, buizenradio's, zenders en ontvangers, klokken en uurwerken uitgezonderd). De koop is pas definitief als er 7 dagen na ontvangst van het product zijn verstreken, met uitzondering van boeken, documenten, fotoalbums - foto's dvd's en beeld of geluiddragend materiaal, buizenradio's., zender en ontvangers, klokken en uurwerken (horloges etc.).

3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te testen, of -voor kleding- het artikel te passen.

3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren, boeken uitgesloten. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt, veranderd of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Het al door de klant betaalde bedrag zal door Militaria Shop binnen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van het geretouneerde terugbetaald worden.

3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder Er wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op drie werkdagen volgend op de datum vermeld op de factuur.

3.5. Het bewijs dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, moet door de koper worden aangetoond Militaria Shop accepteert in dat opzicht een door de TNT Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

3.6. De voorwaarden voor terugzending worden vermeld in hoofdstuk 7 “Garantie“ .


4. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

4.1. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Militaria Shop aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op drie dagen volgend op de dag vermeld op de factuur.


5. LEVERING

5.1. Militaria Shop zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen met de meeste spoed, doch tenminste binnen 7 werkdagen uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

5.2. De wijze van vervoer wordt door Militaria Shop bepaald. De klant betaalt de verzendkosten.


6. TRANSPORTRISICO

6.1. Militaria Shop draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op Militaria Shop over, nadat de artikelen door de TNT Post of de door Militaria Shop aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Militaria Shop gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.


7. GARANTIE

7.1. Militaria shop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door MilitariaShop op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is MilitariaShop te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

7.3. De door Militaria Shop verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
-   Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid; -   Onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik; - (over)verhitting door  verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte; -   Reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant Militaria Shop onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen; - Van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.); - Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing; - Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

7.5. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk of elektronisch te melden. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel binnen 7 dagen te retourneren, onder mededeling van het gebrek.

7.6. In geval van verborgen gebreken dient de klant de klacht met een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken elektronisch of schriftelijk door te geven. Militaria Shop behoudt zich het recht voor om, na beoordeling van rechtsgeldigheid, het geleverde product wel of niet te vervangen. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Militaria shop is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

7.7. Militaria Shop is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Militaria shop geleverd artikel.

7.8. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8. BETALEN

8.1. Voor zover de klant niet verzoekt om betaling contant op een markt, dienen alle aankopen bij Militaria Shop middels vooraf overmaken via bank betaald te worden. De leveringstermijn, gesteld in paragraaf 5.4, zal dan ingaan zodra het verschuldigde bedrag door Militaria shop ontvangen is.

8.2. Een bewijs van betaling wordt samen met het bestelde product opgestuurd naar de klant.

8.3. Wanneer de klant een geplaatste bestelling niet binnen 10 dagen heeft betaald zal de bestelling geannuleerd worden.

8.4. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Militaria Shop aangegeven, te worden betaald.

8.5. Indien een kredietnemer tenminste twee maanden achterstallig is in betaling en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, wordt het gehele uitstaande bedrag onmiddellijk in rechte opeisbaar. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt.

8.6. Indien de klant na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van € 25 aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens een rente percentage gelijk aan de wettelijke rente op 31 december van het voorafgaande jaar, in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is. Daarnaast kan Militaria Shop, per verstuurde brief, herinneringskosten in rekening brengen.

8.7. Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.


9. TERUGBETALINGEN

9.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Militaria Shop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald.

9.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 10 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.


10. ADRESWIJZIGINGEN

10.1. De klant is verplicht MilitariaShop op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare "verhuisberichten".

10.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens Militaria Shop aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.

10.3. De klant machtigt Militaria Shop om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen.


11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. De juistheid van alle door Militaria Shop opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht Militaria Shop schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

11.2. Voor de gevolgen van typ en/of programmeer of programmafouten op de internetsite of in schriftelijke correspondentie, kan Militaria Shop geen aansprakelijkheid aanvaarden.

11.3. Militaria Shop is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.

11.4. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met de deze verkoopvoorwaarden.

11.5. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

11.6. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Militaria Shop besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geeft Militaria Shop geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. 
De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Militaria Shop sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Militaria Shop voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.
Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. 


12. Copyright :

12.1. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de site-owner tekst- en/of beeldmateriaal van de site Militariashop.nl over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken. Bij overtreding zijn wij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.